alem-i nur

en güzel dualar

Posted on: 21/05/2007

Duanın ne kadar önemli olduğunu,bilhassa farz namazlarından sonra yapılan duanın makbuliyetini biliyoruz.

Dua adabına göre sıraladım,önce istiğfar,sonra salavat, dua ve tekrar salavat…
dosya olarak yüklemek isteyen olursa “yükle” bölümüne de yerleştirdim…

ziyaretleriniz ve notlarınız için de teşekkür etmek istiyorum… sitenin “faydalı” olduğunu bilmek güzel…
hastalık çok zor, insan yaşamadan anlamıyor. tüm hastalar için dua etmeyi ihmal etmeyin lütfen…

bu arada,yeni keşfettiğim programla artık daha kaliteli klipler hazırlayabiliyorum çok şükür.
faydalı ve etkileyici yazılar buldukça sizlerle de paylaşacağım inşallah…

Allah a emanet olun…

<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Estağfirullah min külli ma kerihallah, Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh Razı olmadığın şeylerden yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru. Kendisinden başka ilah bulunmayan hay, kayyum ve azim olan Allah’a istiğfar eder ve günahlarıma pişman olup O’na sığınırım.

>>>SALAVAT<<<

<<< Nasuh tövbesi >>>

Allahümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente halâktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebûü leke bi ni’metike aleyye ve ebûü bizenbî fağfir lî feinnehû lâ yağfirüzzünûbe illâ ente. Allahım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Sen beni yarattın. Ben de senin kulunum. Gücüm yettiği kadar senin va’din ve ahdin üzerineyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Senin bana verdiğin ni’metini îtiraf ederim. Günahımı da îtiraf ederim. Beni mağfiret et. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillezi, la-yedurru maasmihi şeyün fil ardı vela fissema ve hüvessemiulalim (3 kere Sabah-Akşam)

Allahümme innî es’elüke-ssıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimîn.” Ya Rabbi! Senden, sıhhat ve afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlâk ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakkı için, bunları bana ver!

>>> Kurandan <<<

– Ey Rabbimiz bize dünya ve ahirette iyilik ver, bizi Cehennem azabından koru!

– Ey Rabbimiz, bize çok sabır ver, Müslüman olarak canımızı al!

– Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat!

– Ey Rabbim, beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle;

duamı kabul et, kıyamette hesab olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!

 >>> Hadislerden <<<

— Ya Rabbi, sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi nasip eyle!

— Ya Rabbi, faydasız ilimden, makbul olmayan ibadetten ve kabul edilmeyen duadan, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve her çeşit hastalıktan, gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sıkıntılardan kötü arkadaştan ve kötü komşudan sana sığınırım!

— Bildiğimiz-bilmediğimiz bütün iyilikleri ver, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün kötülüklerden muhafaza et,her işimizin sonunu güzel eyle, dünya sıkıntılarından ve ahiret azabından bizi koru!

— Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle!

— İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle!

Sıhhat, afiyet ve güzel ahlâk ver!

Kaza ve kaderine rıza gösterenlerden eyle!

— Kulağıma, gözüme sıhhat ver!

Küfürden, fakirlik ve kabir azabından,
zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

— Kusurlarımızı ört, korkulardan emin kıl
ve borçlarımızı ödememizi nasip eyle!

— Ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasıp et ve Cennetini ihsan eyle!

— Ya Rabbi, bize dünya ve ahirette güzellik ver
ve Cehennem azabından bizi koru!


Yâ Rabbî! Kıldığım namazı kabûl eyle! Âhir ve âkıbetimi hayr eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhîd söylememi nasîb eyle. Ölmüşlerimi afv ve magfiret eyle. Allahümmagfir verham ente hayrürrâhimîn. Teveffenî müslimen ve elhıknî bissâlihîn. Allahümmagfir-lî ve li-vâlideyye ve lilmü’minîne vel mü’minât yevme yekûmül hisâb. Yâ Rabbî! Beni şeytân şerrinden ve düşman şerrinden ve nefs-i emmârem şerrinden muhâfaza eyle! Evimize iyilikler, helâl ve hayırlı rızklar ihsân eyle! Ehl-i islâma selâmet ihsân eyle! Kâfirlerle cihâd etmekte olan Müslümanlara imdâd-i ilâhiyyen ile imdâd eyle! Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül’afve fa’fü annî. Yâ Rabbî! Hastalarımıza şifâ, dertli olanlarımıza devâ ihsân eyle! Allâhümme innî es’elükessıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüs-nelhulkı verrıdâe bilkaderi bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Bana, Anama, babama ve evlâdlarıma ve akrâba ve ahbâbıma ve bütün din kardeşlerime hayırlı ömürler ve hüsn-i hulk, akl-ı selîm ve sıhhat ve âfiyet, rüşdü hidâyet ve istikâmet ihsân eyle yâ Rabbî!

———————————–

“Yâ Rabbî!.. Günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret eyle! Ölülerimizi de mağfiret eyle, yaşayanlarımıza hayırlar ihsan et!
Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, belâdan, tembellikten, âcizlikten, zelil olmaktan, zulüm etmekten ve zulüm görmekten, cimrilikten, müsriflikten, azdıran zenginlikten ve doğru yoldan ayrılmaya sebep olan fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşmanın galebesinden, kötü huydan, bidat işlemekten, dalalete düşmekten, halis olmayan amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden, kabir azabından, dinimize ve dünyamıza zarar verecek işlerden sana sığındık, bunlardan bizleri koru Yâ Rabbî!..
Yâ Rabbî!.. Bize sarsılmaz bir iman, güzel bir ahlâk, şükredici bir kalb, sabredici beden, zikredici dil, kaza ve kaderine rıza gösteren hayırlı ömür, salih evlât, dünya ve ahirette güzellik ihsan et! Ana ve babamızı da mağfiret eyle!

Yâ Rabbî!.. Kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, bütün enbiyânın, Ehl-i beytin, Eshâb-ı kirâmın ve bütün evliyâ-i kirâmın sevgisini ve sevgine kavuşturacak amel ve işleri nasip eyle!

Yâ Rabbî!.. Dinine severek hizmet etmeyi, kul borçlarını ödemeyi ve şehit olarak ölmeyi nasip eyle!

Bize hakkı hak, bâtılı bâtıl olarak göster!
Yâ Rabbî!.. Bu vatanı bizlere bırakan ecdadımızın ruhunu şad eyle! Memleketimize hizmetleri geçmiş ve Allah için harp etmiş dedelerimize rahmet eyle! Yurdumuzu her çeşit düşmandan koru! Çünkü sen her şeye kâdirsin!.. Dualarımızı kabul eyle!” (Âmin!)

————————————————-

<<< Veda haccındaki dua >>>

“Allahü teâlâdan başka ilâh yoktur. O birdir. Eşi ortağı yoktur. Mülk, O’na âittir. Hamd, O’na mahsustur…
Ey Allahım! Kabir azâbından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım!
Ey Allahım! Rüzgârların getirdiği âfetin şerrinden sana sığınırım! Ey Allahım, gözümde bir nûr, kulağımda bir nûr, kalbimde bir nûr yarat! Ey Allahım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır!
Ey Allahım! Kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgârların getirdiği âfetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belâlarının şerrinden sana sığınırım!
Ey Allahım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birden bire gelip çatacak azâbından ve bütün gazâbından sana sığınırım!
Ey Allahım! Beni hidâyetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla! Ey başvurulacakların en hayırlısı! Kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni!
Ey Allahım! Sen, sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli, açık neyim var ise biliyorsun. İşlerimden hiç biri sana gizli değildir. Ben çâresizim, yoksulum. Senden yardım ve eman diliyorum.
Korkuyorum. Kusurlarımı îtirâf ediyorum. Bir çâresiz, senden nasıl isterse, ben de öyle istiyorum. Zelîl bir günahkar, sana nasıl yalvarırsa, ben de öyle yalvarıyorum.
Yüce huzûrunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelîl eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl duâ ederse, ben de öyle duâ ediyorum!
Ey Rabbim! Duâmı kabûl buyurmaktan beni mahrûm eyleme. Bana Raûf ve Rahîm ol! Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi!..
Ben, sana her an muhtâcım. Senin ise, bana hiç ihtiyâcın yok. Sen, ancak yaratanım olarak beni bağışlar, affedersin.

Ey duâcıların duâlarını kabûl eden! Ey ümit bağlananların en üstünü! İslâmiyet ve Muhammed (aleyhisselâm) üzerindeki himâyen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla! Beni şu durduğum yerden bütün hâcetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsân buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür!..

Bizler, topluca senin Beyt-i Harâm’ına geldik. Şu büyük Meşâir’de vakfeye durduk. Şu mübârek yerlerde hazır bulunduk. Ümîdimiz, yüce katındaki sevab ve mükâfâta nâil olmaktır. Ümîdimizi boşa çıkarma Allahım!”

Reklamlar

338 Yanıt to "en güzel dualar"

merhaba

paylaşımınız için teşekkür ederim.
selam ve dua ile..

cok güzel bi doa allah razı olsun hepnızden

allahrazı olsun

allah tüm inananların yar ve yardımcısı olsun duaların hepside çok güzel

süper dua allah razı olsun allah basınıza dert sokmasın kuranı kerim öğrenin en iyi çözümm

bu duayı buraya yazandan allah ömrü boyu razı olsun.

harika bır dua yazmayla olmuyor tabıkıde .. rabbımm bızede avuclarımızı acıp dua edebılmeyı nasip etsın gonulden …

Allah sendn razı olsn.Bizimle bu duayı buluşturduğn icn cok güzel bir dua.

Okurken bile ağladım. Allah sizden razı olsun. elinize sağlık. İnşaallah Allah tüm inananları affeder. Dualarımızı kabul eder.

Okurken bile ağladım. Allah sizden razı olsun. elinize sağlık. İnşaallah Allah tüm inananları affeder. Dualarımızı kabul eder.

bencede insanlar okurken bile ağlıyor…..

amın kardesım ınsallah

s.a Allah razı olsun sizlerden böyle siteler yapıp bizle paylaştığınız için…!ALLAH HEPİMİZİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN BİZİ AFFEDER İNŞALLAH..!Allaha emanet olun…

amin her kimsen bizi kötülükten uzak etsin bizi doğruluğa götürsün allahım sen büyüksün herşey senin elinde sen bizi koru allahım

bana dua edermisiniz

İsteğin bana çok samimi ve içten geldi.kayıtsız kalmam mümkün değil.hepimizin o kadar ihtiyacı var ki duaya.şimdi sırf senin için ellerimi açıyorum yaradana ve ne istiyorsan artık,hacetin ne ise vermesi için dua ediyorum.herşey gönlünce olsun tanımadığım insan.selametle…

Allah (c.c) hepimizin Hayirli Dualarini kabul eder ve bisi sonsuz rahmetiyle bagislar insaallah.

teşekkür ederiz siteniz için

n değil.hepimizin o kadar ihtiyacı var ki duaya.şimdi sırf senin için ellerimi açıyorum yaradana ve ne istiyorsan artık,hacetin ne ise vermesi için dua ediyorum.herşey gönlünce olsun tanımadığım insan.selametle…

söylenmiş en güzel sözlere değer yorum yapamam efendim…Allah razı olsun,emeğinize yüreğinize sağlııkkk,,,…Rabbim hayırlı işlerde muvaffak eylesin hepimizi inşallah…selam ve dua ile….

Allah razı olsun. Devamının gelmesi dileğiyle. Selam ve dua ile …

Duaların güzelliğinden sualolunmaz!!!
Gzelliklerde buluşalım…

gerçekden kalbimizi mest edip kalp gözümüzü açıyor budualar

cok güsel dualar bunlar yazanların diline,eline saglık,ALLAH onlardan razı olsun

tekrar hepinize cook tskkr ediyorum hepinizden ALLAH razı olsun yazdıgınız dualardan alıntı yaptım we sınıfımızda ki en güzel dualar kısmına asıldı.dilinize saglık dualarınızın hepsi kabul olur inşlh ALLAHA EMANET OLUN….

Gercekten cok sade ve anlamli bir dua olmus Allah insallah bu dualarin hikmetine gunahlarimizi affeder.
Yazan kardeslerimizden Allah razi olsun!!!

bu sitede emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkürü bir borç bilirim. ALLAH hepimizi razı olduğu kullarından eylesin….

cenabi hak hepinizden razi olsun boyle guzel paylasimlarda bulunuyorsunuz ben bilmedigim cogu duayi sizin paylasimlariniz sonucunda ogrendim makaminiz cennet hayatiniz boyunca her daim mutlu olursunuz insallah saygilarimla

BUNCA GUZEK DUALARDAN SONRA ANCAK BANA AMIIIN DEMEK DUSER !
ALLAH ‘IM HEPINIZDEN VE SALIHA DANDA RAZI OLSUN INSAALLAH .

AAMMIIIIIIINNNNN ECMAIN INSAALLAH .
DUALARIN OZU TOPLANDI EMEGINIZE SAGLIK.
COK GUZEL DUALAR ALLAH RAZI OLSUN KARDESIM

ALLAH RAZI OLSUN SALIHA …
GERCEKTENDE COK GUZEL …

evet gerçekten güzel

EMİNE DEN SANA CUMA DUASI

Peygamberimiz( sav) “hediyeleşin” diye buyurmuştur, en güzel hediye duadır ve müşterektir. Dua ile kalın…

arkadaşım ben tesdüfen girdim siteye ve öyle göz atarken hepsini okuyup çıktım bir dua bir allaha nasıl söylesem [yalvarış]bu kadarmı güzel olur aklınıza kalbinize dilinize yüreğinize sağlık ben ellah dürüllah müslümanım ama namazım falan yoktu allah nasip ederse bu dualardan ve okuduklarımdan sonra inşallah başlıyacam siziden allah milyonlarca kez razı olsun inşallah allah bütün dualarınızı kabul etsin.

merhaba ben gamze çok güzel olmuş çok bilgi topladım sizin sayanizde

SELAMÜN ALEYKÜM BEN SEHER BEN BEDENSEL ENGELLİYİM BEN RABBİMDEN NEDİLEDİMSEM OLDU O ÖYLE BÜYÜK Kİ ONUN MERHAMETİ ÖYLE SONSUZ Kİ MESELA BEN O MUKADES YERLERE ÖYLE BİR AŞKLA BAĞLAN MIŞTIM Kİ RABBİM BENİ ORAYA NASİP ETTİ BEN HİÇ YÜRÜYEMİYORDUM ÇOK SABRETİM 4 KERE AMALİYAT GEÇİRDİM ÇEKMEDİĞİM KALMADI AMA SONUNDA YÜRÜYEBİLİYORUM SABREDEN ETMİŞTE KİM ERMEMİŞ SÖYLESİN BANA BU RASI BİR İMTİHAN YERİDİR ALLAH HERKEZİ DENİYOR BUNU BİLİNCİNDEYİM ŞİMDİ AKÜLÜ ARABA İSTİYORUM İNŞ HAYILLISI OLUR BU SİTEYİ HERZAMAN OKUYORUM NAMAZDAN SONRA BU DUALARADA AMİN DİYORUM İNŞ ALLAH HERKEZİN GÖNÜNE GÖRE VERİR RABBİM YARVE YARDIMCINIZ OLUR SİZDE BANA DUA EDİN ÇOK İHTİYACIM VAR SEVGİLERİMLE SEHER

selmunaleykum.birçok insanın başına gelmediği için senin durumunu anlayamıyorlar.sahsen düşünüyorum benimde eksik yanlarım olsaydı gerçekten bu hayata nasıl bağlanacaktım. ama senin bir avantajlı tarafında var ki karşılığını fazlasıyla ahirette alacaksın.seninde dediğin gibi burası imtihan dünyası senin sınavında böyle.allah yar ve yardımcın olsun.inşallah cennet kapıları sonuna kadar açılacaktır sana.ve inşallah cümle müslümana.dualarımızla yanınızdayız eyy allahın sevgili kulları…selamunaleykum..

Allah Yardımcın Olsun…

slm kardeşim dualrımız senınle allahın iznıyle

selamun aleykum gerçekten taktir edilecek birisin.senin durumunda olupda halinden şikayetci olanlar ve sağlıklı iken bile şükrü unutanlar var…rabbim sana bu dunyada böyle bi sebeb verdiyse ötelerde belki de bizden daha güzel gıpta ile bakılcak bi yere sahip olacasın ve bunu canı gönülden istiyorum seher kardeşim.rabbim seni peygamberlerin bile hayran hayran baktığı yeri nasip etsin dünya ve ahiret sıkıntılarını gidersin inşallah-u teala.selametle….

GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR DUA BU CUMA GÜNÜ OKUDUM. İÇİM FERAHLADI ÇOK İÇTEN VE SAMİMİ BİR DUA HERKESE HİTAP EDEN BİR DUA RABBİM HABİBİNİN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE HEPİMİZİN GÜNAHLARINI BAĞIŞLAR İNŞALLAH

en çabuk kabul olan dua bir müğminin başka bir müğmin kardeşine gıyabında yaptığı dua imiş yazını okudum kardeşim allah tez vakitte seni ümit etiğin arabana dahada ötesi sağlığına kavuştursun inşallah. inşallah hep hayırlı işlerde var olursun ve hayırlara vesile olursun kardeşim allahın selamı üzerine olsun

allah seni mutlu ve sağlığın en hayırlısını eylesin

Allah cumlemize sabir ve insahla her musluman o imtahini basarir…?

SLM ben karaman dan kadriye ALLAH IMinşallah gönlüne göre versin sevgili seher cim ismin kadar duaların kabul olsun ben karaman radyosunda sunuculuk yapıyorum beni dinleye bilirsin http://www.genckaraman.com diye bilirsin ALLAH Aemanet ol

amin kardeşim ALLAH gönlüne göre versin İNSALLAH..

ya rabbi,bu dua yi okuyup da amiin diyenlerin,dualarini makbul eyle,çocuklarimin kalbine allah ve resulunun s.a.v’in sevgisini doldur da baska rizana uygun olmayan sevgilere yer kalmasin,çocuklarimi imandan kur’andan ayirma ,omurlerini islama hizmetle hayirli olaran tamamlamayi nasip et,hepimizi Hazret-i Muhammed Mustafaya cennette komsu eyle,dualarimizi kabul olunmus dualarin sirrina mazhar eyle amiiin

allah razıolsun böyle dualara muhtacız allah cümledin kardeşlerimizin dualarını makbulkılsın

ALLAH cc cümlenizden razı olsun

allah hepinizden razı olsun çok güzel dualar var 🙂

yaaaaaaaaaaa offffffffffffffff çok iiiiiiiiiii ama adha kısa ve öz yoqmu

a.r.o. olsun kardeşlerim çok sağolun

arkadaşlar bu steyi yeni gördüm hepinizin miraç kandilini kutluyorum rabbim dualarınızı kabul eylesin bize ondan başka merhamet edicek kimse yok

ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN SAĞOLUN KARDEŞLERİM

ALLAH HEPİNİZE İYİLİK VERSİN

HEPİNİZDEN ALLAH RAZI OLSUN ÇOK TEŞEKÜR EDERİM

ALLAHHHHHHIIIIIIIIIMCANIM BENİMM

A.r.o güzel dualar yüreğinize salık

s.a ellerinize sağlık çok güzel bi site olmuş devamını bekleriz inşaalllah selam ve dua ilee.. allah’a emanet olun

arkadaşlar buraya dua ekleyebiliyomuyuz gerçekten çoook güzel dualar var çoooooook teşekkür ederiz kim yaptıysaa elleri dert görmesin.selamlar koruyucu melekler sizinle olsun

evet sana katılıyorum arkadaşım

slm herkese

ALLAHIM HERKESİN GÖNLÜNE GÖRE VERSİN BÜTÜN DUALARIMIZI KABUL ETSİN HERŞEY GÖNLÜNÜZCE OLSUN AMİNN……

merhaba bilyormusunuz su anda goz yaslarimdan yazlmakta zorlanyorum , okadar guzel okadar okadar icimizi isitcak bi site ki diycek laf bulamiyorum ,ALLAH,IM sizi dertlerden kotuluklerden korusun ,gonlunuz gibi bahtinizda guzel olsun derdiniz kum tanesi kadar kucuk sevinciniz dunyalar kadar buyuk olsun gulunce yuzunuzde cicekler acsin .EY yuce RABBIM biz senin kulunuz bizi sen yarattin her basimiz sikistinda biz sana sindik allahim sen bize zor ve dar zamanlarimizda halimize sukretmemizi ve sabretmemizi eyle yarabbi AMIN..

Selamun Aleykum
Allah razı olsun çok güzel dualar

SELAM ALEYKÜM BEN ASLI BİLMEDİĞİM DUALARI ÖĞRENDİM ÇOK GÜZEL FAYDALANDIM BAYA ALLAH RAZI OLSUN BU BİLGİLERİ PAYLAŞANLARDAN

HER GECE YATARKEN YÜZ DEFA OKUYAN KENDİNİ HESABA ÇEKMİŞ SAYILIR subhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illahü vallahü ekber günde yüz defa LA İLAHE İLLALLAH diyen kimsenin kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar

bütün müslüman kardeşlerimin kadir gecesi mübarek olsun rabbim dualarınızı kabul etsin

Cok guzel bir dua, Allah razi olsun, yazanlarin ellerine, okuyanlarin dillerine saglik.

selam ve dua ile rabbim gönlünüze göre her şeyin en hayırlısını versin zaman öyle bi zamankii dini yaşamak için çabalıyoruz ülkemizde karanlık güçler öylebir çalışıyorki artık dini yönetimler bile bu küfarların eline geçmiş din kardeşleriimize türlü türlü zulüm işkence ve daha bir sürü pisilikler yapılıyor..günümüz müsülümanları sesini çıkaramıyor bile oysa cihad ayetlerii apaçık ortada daha ne diye ne zamana kadar bekliyeceğiz maddi manevi yardımlarınızı eksik etmeyiniz… bizler içinde dua edin kıyama kalkmaya hazılanıyoruz…küfarlara karşı koymak için her zaman hazırız…bu bedenim hak yoluna feda olsun dinimiz uğruna paramparça olsun…esselamüaleyküm-verahmatullahi-veberakatuhu…

çok güzel bir dua ya böyle işlerle ugraşanlardan razı olsun allah bütün müslüman aleminin ne dilegi varSA KABUL ETSİN ESSELAMUN ALEYKÜM

selamun aleyküm böyle bir siteye ilk defa giriyorum yapanların elline sağlık Allahım gönüllerine göre versin Allah razı olsun

Allah(c.c.) hayır dualarını kabul edenlerden eylesin inşallah. Sitenin hazırlanışında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Dua ile…

insan öyle huzurlu oluyorki tarifsiz

Rabbim yapılmış olan dualarındaki bereketi bizlerede nasip et ve o güzel huzurnu bu dünya ve ahiretinde yaşamış kullarından eyle… AMİN ….

selamun aleyküm bu sitede aradığım herşey var Allah emeği geçenlerden razı olsun, çok güzel dualar var,
Rabbim sizin gibi insanları başımızdan eksik etmesin, sizin gibi insanlara ihtiyacımız var, diyecek söz bulamıyorum herşey gönlünüzce olsun, Rabbime emanet olun

_pek istediğim şeyi bulamasamda çok güzel dualardı.._

cok güzel bir söz dua insanın anahtarıdr kulanmayı bilirsen acamayacagı kapıyoktur tabi dogru bi şekilde kulanırsanız ALLAH herkezin niyetine göre duasını kabul etsin amin

_çok teşekkürler_

güzel dualar

rabbim razı olsun hepinizden inşallah.arkadaşlar A.E.OLUN

s.a.şaadet sonum firdevs yurdum kevser hayat suyum PEYGAMBERİM (S.A.V.)komşum CEMALULLAHI seyretmek en büyük onurum olsun. YA RAB…AMİN!. dularla olmak üzre inş s.a

allah sizden razı olsun….

güzell sitee

ALLAH’ın selamı uzerımıze olsun… salıha kardesım ınan duanın hayatımızdakı ehemmıyetıne cok guzel degınmıssın.ALLAH razı olsun ınsallah bole bısey yapup bızlerle paylastıgın ıcın cok sagol ınan hergn elımden geldıgınce sıtene goz atmaya calısıyorm bı nevı bagımlısı oldm sayılır
ınsallah cok daha guzel seyler beklıyorum senden kardesım
benı hayal kırklıgına ugratmayacagını bılıyorum ALLAH’A EMANET OL

çok güzel dualar rabbimiz hepimize dua edep dualarını uygulayan kullarından olmayı nasip etsin rabbim hepinizden razı olsu

allah hepinize bu dünyada ve öteki dünyada yerinizi en yüksekte tutsun hrekeze sağlık diliyorum kankimede sağlık versin öldükten sonra mekanı cennet olsun

selamun aleyküm herkeze slm kanki bu siteyi sana göstercem tüm sewdiklerime burdan slm gönderiyorum samet göçer karaman

Allahım!
bu nekadar güzel bir site.Yapanların,kalbindeki dualar kabul olsun!

Kim,herne istiyorsa gönlünden, hemen şimdi gerçek olsun!!!!!!!!!!!!!!Savaşlar bitsin,kötülükler bitsin, kırgınlıklar bitsin.Herşey çok çok çok güzel olsun. Cehennemin içinde bir cennet yaşatsın! benim ALLAHIM!!! Korkunç bir cehennem hayatı yaşıyorum! diyenleri.Allah c.c hem bu dünyada, hem ahirette sonsuz sadete gark eylesin.

ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN ALLAH-Ü TEALA CENNETİNE KABUL EYLESİN SİZİ İNŞ

ALLAH SİZDEN RAZI OLSU ÇOK GÜZELDİ OKURKEN AĞLADIM HALA DA AĞLIYORUM HARİKAYDI ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN . ÇOKKKKKKKKKKK TEŞEKKÜR EDERİM SAĞ KALIN SEVGİLERLE. DUĞALARINIZ İŞALLAH KABUL OLUR (AMİN)

ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN

S.A cok menmun oldum bu güzel duvalardan,cok hos icden bize ilazim olan bu duvalari yazanda bu isde bulunanlardan allah razi olsun,inaninki cidden duva insani rahatlatiyo cünki biliyosun ki seni raabin dinliyo sende icini ona döküyosun vede kabul ediyo oluyo evet herzama icden edilince SIK sIK duvalar oluyo,rabbim cümle kullarina ve anamiz babamiza saglik iman dogruluk versin cümlemize dogru yolu göstersin,amin

ben en güzel dua istiyorum

selamun aleyküm BEN ONCELİKLE SEHER KARDEŞİM İÇİN KONUŞAM SEHER KRD CENABI ALLAH SEVDIGI KULA DERT VERIR SEN UMUDUNU YITIRME KURTULUŞA ERİRSİN EMIN OL DUAMIZDA HERKESİ KATIYORUZ AMA AYRI DUA LAR DAHA MAKBULDUR YANI KIŞİNIN KİŞİYE YAPTIGI DULAR KENDINE İYİ BAK ÜÜZLME İNŞ KARDEŞİM BU HAYT GECİCİDİR GERCEK MUTLULUK RESULUN VE ALLAHIN HUZURUNDADIR AKLINDA CIKARMA BİR GARİP KUL ADIYAMAN MENZİL SOFİSİ SELAM VE DUA İLE KALIN ESSELAMUN ALEYKÜM EBEDEN DAİM RAHMAN RAZI OLSUN CÜMLEMİZDEN SEHER KARDEŞİM ÜÜZLME İNŞ

allah azze ve celle herşey ona koşar allahım bizleri affet bizi yutan nefsimizi karanliğından çıkarmanı diliyoruz ey kendisinden başka ilah olmayan subhan zalimlerden oldum ki merhamete muhtaçım günahlarım denizi kirleteçek kadar cesim ve örpertici sana karşı davranışım maf olmuş çirkin şeylerden bir kaç kadem daha ileri ama sen hep merhamet buyurdun kuluna yardım eden dininin üstün tütan allaha hamd olsun allahım sana meryemin temizlihiyle gelmek istiyorum beni katına almanı diliyorum sana musanın duasıyla elmek istiyorum beni affetmeni diliyorum sana yusufun gömleiyle gelmek istiyorum beni yutan nefsimin kuyusuna çıkarmanı diliyorum sana muhammet mustafanın kulluhuyla gelmek istiyorum beni miraça çıkarmanı ve tüm sıkıntılarımı gidermeni diliyorum allah ezze ve celle

ÖNCEİKLE*******BU,,,,,,,,ÇOK ………………İYİ BİR SİTE**************NEDEN DİYE SORARSANIZ**SİZİN BU SİTE BİZE BİŞEYLER ************ÖĞRETİYO*****BİZİM –DEVERİMİZE YARDIM*EDİYOR**********BUNU YAPANA ÇOK SELAM GÖNDERİYORUM

çok güzel dualar allah kabul etsin inşallah amin

sevgili müslüman kardeşlerim inşallah hepimiz tabiki ALLAHINDA izni olursa müslüman olarak öleceğiz.Öldüğümüz zaman inş.bütün müslüman kardeşlerimiz salih emellerle bu dünyadan ayrılacağız.inşallah hepimiz cennete gireriz.aslında alahımıza ne kadar şükredersek edelim gene az.bize birsürü yemek içeck ve bol rızk vermiş.ve bizleri müslüman olarak dünyaya getirmiş.inşa.heğimiz şehşt olarak ve günahsz olarak bu dünyadan ayrılırız.
nottt:::::)hepimizz birbirimiz için dua edelim.dualarınz eksik olmasın bunları okuyan kardeşlerimizin vakitlerini aldığım için haklarını helal etmesini istiyorum

helal olsun kardeşim asıl sen vakit ayırıp bu yazıyı yazdığın için hakkını helal et

bu siteyi yapan kardeşlerimizden ALLAH RAZI OLSUN

allah diyen kullar ölmezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

çok güzel dualar allah razı olsun

arkadaşlar çok güzel olmus bu sıte

ALLAH RAZI OLSUN SİZ VE SİZLER GİBİ ALLAH YOLUNDA GÜZEL ŞEYLER YAPANLARDAN ALLAH A EMANET OLUN

Herkez e merhaba bu site için üyelik gerekiyor mu? …….selametle..

S.A
BU SİTEDE EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN .BÖYLE SİTELER OLUNCA BEN VE BENİM GİBİ İNSANLAR DİN İLE İLGİLİ MEREKI GİDİYOR .ALLAHA EMANE OLUN…S.A

işte biz bu dualarla ayakta duruyoruz.kime ait olduğumuzu bu dualarla anlıyoruz.allah sizden ve sizin gibi müslümanlardan razı olsun.

selamunaleykum.site güzel.baya bi sevdirmiş kendini.emektarlarına teşekkurler.eskiden mü’minler ibadetlerinin arasına işlerini sıkıştırırlarmış.şimdilerde ise işlerinin arasına ibadetlerini sıkıştırıyorlar.ve çoğu zaman yapmıyorlar bile.ramazan ayından ramazan ayına huşu içerisinde namaz kılıp ibadet ediyoruz.böyle olmamalı.arkadaşlar sizlerde bu gerçeği bilin ve ona gore ibadet edin.işim gereği sabahtan akşama kadar bilgisayar başındayım.dinimizce yasak olan durumları açmak istesem bir kelimeye karşılık yüzlerce uygunsuz site bulabılıyorum.ancak dinimize yonelik bişey araştırmaya kalksam sayısal olarak site sayısı çok çok az.imkanı olan mü’min arkadaşlardan islamiyet adına rica da bulunuyorum.daha çok islami video daha çok islami yazı istiyorum.unutmayalım ki islami cihad sadece kılıç kalkan demek değildir..selamunaleykum..

cooooooooooooooook güzelllllllllllll dualar yazana teşekkür ederim

slm ne kadar güzül bir site şu an kötü bir durumdayım lütfen banada duanızda yer ayırın lütfen çok ihtiyacım var hepinize mutlu huzurlu günler

dualar insanın ınsan oldugunu yürekten hissettirir bu dualarda gönlümüzü açan, kalbi genişleten,güzel dualar. emek veren herkesten allah(c.c)razı olsun.

Selamun aleykum…
Emeği geçen tüm kardeşlermizden ALLAH (c.c) razı olsun…

ÇOK GÜZEL OLMUŞ… SALİHA ABLA ELLERİNE SAĞLIK…

ALLAH RAZI OLSUN süper dualr

Allah tüm duaları kabul etsin rabbim bu siteyi hazırlayanyardn razı olsun allaha emanet

kahınata hukum veren sual olundugunda tum cıhanı affeden rabbımbızlerın rabbı tum alemlerın rabbı sana layık olamadık affetamın

dua insanın en zor anında yanında olan,allahın kuluna yakınlığını hissettiren muhtesem bir araç.bize dua etme fırsatı verdiği için rabbimize şükürler olsun..arkadslarım dua ederken devamlı olmasına dikkat edin inanın yürekten edilen dualar geri çevrilmiyo.allah vermek istemeseydi isteme duygusunu bize vermezdi….

Allah bu duları yazanda buraya yorum yapan herkes ten de razı olur inş. Allah a emanet olun kardeşlerim rabbimin cennetinde buluşmak dileğiyle…

tsk edrm duayı yazanlara

Allah Razı olsun okuyan ve okutan kişilerden…
Ne Güzel Dualar Bunlar Ne Güzel Kelimeler Ne Güzel Cümleler
Ne Güzel Bir İman Bu Şayet Bu Sözler İmanı Güzel Olanlardan Çıkar…

Ya Rabbi Sen Kalbimizdeki Mühürü Kaldır
Ya Rabbi Sen Kalbimizdeki Mühürü Kaldır
Kaldırki Sana İbadeti Üşenmeden Usanmadan Hakkıyla Dosdogru Yapalım,
Kaldırki İnsanlara , İnsanlıga Bi Faydamız olsun ,
Ya Rabbi Ya Rabbi Sana Sıgındım Senden İsterim
Sen Bizi Dosdogru Mümin Eyle
Sen Bizi Dosdogru İnsan Eyle
Süphesizki işiten Ve Duaları Kabul Edensin
Sen Dualarımızı Kabul Eyle…

Arkadaşlar Kusura Bakmayın Bi an Dua Edesim Geldi Duamıda Yazasım Geldi Herneyse Bu siteyi Ögrendigim İyi Oldu
Allah Hepinizden Razı Olsun
İnşallah Allahın Rızasını Kazanmış kullardan oluruz.

kalbim Allah gözüm beytullah dilim zikrullah lailahe illallah ALLAHIM EVİNE GELDİM MUHAMMET AS GÖRMEYE GELDİM AÇ KAPINI ALLAHIM RIZKIMI ALMAYA GELDİM BEN DE BUNU YAZMAK
İSTEDİM

ALLAH BU SİTEYİ HAZIRLAYAN KARDEŞLERİMİZDEN RAZI OLSUN İNŞAALLAH ALLAHA EMANET OLUN

Siteyi tevafuken buldum. Dualarınızda çok hoş hazırlanmış. Allah şer ve hayır yolunda yapılan işlerde “sebep olan yapan gibidir” fehvasınca bu dular yapıldıkça sizede sevap yazılacak.
Allah cümle hayır yapanlarA SAADET-İ DAREYN nasip etsin.

Allah razı olsun, inşallah bu duaları unutmaz hep okuruz

hazırlayanlardan ve bu siteyi kuranlarda Allah razı olsun..

sağolun.

evet cok guzel dualar a.r.o

merhaba arkadaşlar ben bu siteye bakınca gerçekten çok sevindim çünkü;allah’a inanan,allah’ın ibadetlerini yapan müslüman sayısı giddikçe azalıyor ama sadece bu sitede bile bu kadar kişi varsa,demekki hayla yanlız değiliz..gerçekten çok mutluyum…inşallah buradaki bütün kardeşlerimizin ibadetlerini yaptığına inanıyorum inşallah yanılmıyorumdur..size hayırlı ramazanlar ve bu siteyi hazırlayan müslüman kardeşimizede canı gönülden teşekkür ediyorum…:)birde bütün dua isteyen kardeşlerimizin ALLAH YAR VE YARDIMCILARI OLSUN…

CENAB-İ HAK NE KADAR ÇOK GÜZELLİKLER YARATMIŞ GÖREBİLENLERE BU SİTEDE YARATILMIŞLRIN YAPTIĞI ÇOK GÜZEL BİR SİTE OLMUŞ EMEĞİ GEÇENLERE VE BURADAN DUA BEKLEYEN ALLAH DOSTLARININ HAYIRLI TEMENNİ VE DUALARINA HEPİMİZ AMİN DİYOR VE HAYIRLI DUALARININ KABUL OLMASINI YÜCE YARATAN DAN DİLİYORUZ.

yarap kusurumuzu affet bizi kendine kul kabulet emanetini kazetmek zamanına kadar bizi emnette eminkıl bize rahmeyle bizi ve ana babamızı affet bizi ömrümüzün sonuna kadar göz kulak ve akıl nimetinden mahrum etme amin

selamüaleyküm arkadaşım salihacım siteye ilk defa girdim ve aklıma gelipte zikredemediğim bütün sözcükleri senin aracılığınla rabbime ilettim allah senden razı olsun…rabbi,m hepimizi affetsin

çooooookkkkkkkkkkk güzel olmuş dualar.ELLERİNİZE SAĞLIK.

Allah hepinizden razı olsun

YÂ RABBİ !

EMİRLERİNE VE İRÂDENE RÂM EYLE,
HABİB-İ EDİBİNE DE ÜMMET VE İTTİBÂ EYLE.. Buradan Tüm Kardeşlerime Saygılarımı ve Sevgilerimi sunuyorum Allah hepinize darda kaldığınızda yardım etsin

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Selamün Aleyküm
Din Kardeşlerim, bu sitede emeği geçen herkesden Rabbim razı olsun.Dualar çok güzel olmuş yer gök dua ile dualarınızı bizdende eksik etmeyin.

gerçekten elinize yüreğinize sağlık çok güzel bir site haırlamışınız duaya çok ihtiyacımız var tüm müslüman alemin kadir gecesi mübarek olsun

yüreginize saglık verdıgınız güzel bilgiler için.okudukca ruhumun temızlendıgını hıssetım.ınsanların kendılerınden cok baskaları ıçın yaptıgı dualar kabul olurmus.bıze bırbırımız ıcın dua etmeyı nasıp ettıgınız için tskürler.herkesın kadır gecesı mubarek olsun

ŞU ANDA GÖZLERİMDEN AKAN YAŞ BENİ ÖYLE RAHATLATTIKİ ANLATAMAM GERÇEKTEN ELİNİZE YÜREYİNİZE SAĞLIK ÇOK GÜZEL HAZIRLAMISSSINIZ ALLAHIM DUALARIMIZI KAABUL EYLESİN TEKRAR MÜBAREK KADİR GECESİNE NASİP ETSİN HEPİNİZİN KADİR GECESİ MÜBAREK OLSUN

SEVGİLİ KARDEŞLERİM ALLAH’U TEALA BU GECEKİ VE BUNDAN SONRAKİ YAPACAĞIMIZ BÜTÜN DULARIMIZI KABUL EYLESİN KADİR GECEMİZİ MÜBAREK EYLESİN VE KİM OLDUĞUNU BİLMEDİĞİMİZ GÜZEL KARDEŞİMİZ SENDENDE ALLAH SONSUZ RAZI OLSUN BÖYLE GÜZEL ŞEYLERİ BİZLERLE PAYLAŞTIĞIN İÇİN HEPİNİZİN GECESİ MÜBAREK OLSUN ALLAH HER DAİM BİZİMLE OLSUN HAYIRLI GECELER

allahım bu güzel dualardakı gibi ölmeyi ve yaşamayı nasip etsin.

duaya ihtiyacım var allah rızası için

Allah’ım senin yüceliğin anlatılamaz. cümle ümmeti muhammedi bağışla içindede ben günahkar kulunu affeyle..senki affedicisin affetmeyi seversin Allah’ım benide affet.yarabbi o iki cihannın efendisine bizi ümmet kendinede kul kabul et bizleriii sana sonsuz hamdu sena eder hz Muhammed (s.av)efendimize slat ve selam edriim. sensin benim mabuduum kurban olam senden gelen herşeye .. bana hakkımda hayırlı olanları ver ve beni cennetine kabul et ey Rabbim benim seni çok seviyorumm çok ve ancak senden korkar ve ancak sana muhtaç olurum ALLAH’ım

s.a dualar çok güzel ancak arapça kısmının okunması biraz zor. daha doğrusu ezberlenmesi biraz zor. ancak yinede güzel ALLAH(c.c) bizi sürekli dua eden mü’min kullarından eylesin…selametle…M.D…

sa dualar cokguzeldı insanın okudukcaokuması gelıyor busıteyı kurandan allah razı olsun

güzel

bu dualar çok güzel herkesin okumasını tavsiye ederim böylece herkes bilmediyi şeyleri öğreniyor herşeyi biliyor bence bu siteye girenlerin hepsi en az 5 tane duğa okusun gerçekten çok güzel bu duağlar

ALLAH RAZI OLSUN SİZLERDEN HERKESE SELM

YUCE ALLAH BIZLERI AFFETSIN AF EYLESIN GUNAHLARIMIZI DA AF EYLESIN AMIN AMA BUNLARI DIYORUZ BIZE VERILEN EMIRLERI YERINE GETIRYORMUYUZ DIN KARDESLER

alah hepimizin gönlüne göre versin allah bizim yardımcemız olur inşallah. siteyi yapan arkadaşlarımıza teşekkürler sunarız bu site çok güzel allahımm yarabbim… ne nice çocuklar war yiyip içemiyolar allah bize nimet verio ama biz onların değerini bilmioz haklı değilmiiz arkadaşlar?

allah razı olsun allahın yaratan ve yöneten sıfatını biliyoruz çoğumuz gurbetteyiz ama farkında değiliz eksikliğimiz var ne olduğunu bilmiyor arıyor boş şeylerle kalbimizi yoruyoruz bağımız kopuk duadan mahsunuz dualarla konuşursak yüceler ycesiyle tamamlanacak o eksikliğimiz yarimiz olcak allahımız

ve bu arada kardeşlerim ilmimizi nasıl güçlendiririz çoğu insan dua etmesini bilmiyor dua etmemize yardımcı dilimizi çözecek tek şey var selevat hz (muhhammed mustafa )(s a v) efendimize çokca getirmemiz gereken selevatlar .allahümme salli ala muhammedin abdike ve resuliken nebiyyil ümmiyyi

allah razı olsun sizin sayenizde böyle güzel dua edip gözyaşlarımla af diledim

doğru söylüyorsun Hülyacım……

allah razı olsun allah için yapılan her iyiliğe hamd olsun

allah yar ve yardımcımız olsun allah hepinizden razı olsun rabbim kimseyi darda bıraksın BÜYÜK BİR DERDİN OLDUĞUNDA RABBİNE DÖNÜP EY RABBİM BENİM BÜYÜK BİR DERDİM VAR DİYECEĞİNE DERDİNE DÖN DEKİ EY DERDİM BENİM BÜYÜK BİR RABBİM VAR rabbim hepimizi korusun AMİN

“Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”
BENİM İÇİN BUDUAYI 11 KEZ ALLAH RIZASI İÇİN OKURMUSUNUZ.
HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN

çok güzel dualar yazmışşınız Allah hepinizden razı olsun…
bundan böyle bize sadece amin dememiz düşer

TEŞEKKÜRLER…

ALLAH razı olsun duaya cokca ihtiyacımız var birbirimize dua ve niyazda bulunalım kirlenmiş insanlık icin islama ve muslumanlara oynanan oyunlar icin dünya ve ahiret icin ALLAH yardımcımız olsun

Rabbim şu sayfada emeği geçen herkesin duasını kabul buyursun inşallah… “duan kadar bana yakınsın” diyor ya Alemlerin Rabbi, hamd-ü senalar olsun Ona.
SELAMELE SELAMETTE KALIN İNŞALLAH-U RAHMAN . . .

s.a. Rabbim siz ve sizin gibi müslüman kardeslerımden razı olsun ınşallah. İnanın beni kendime getirdi bu dua benim pek dini bilgim yok bu zamana kadar ögretenim olmadı yeni evlendim, Dua etmeyı bıle bilmiyordum sımdılerde Rabbımın yaratanımın duacısıyım. Ve dinimi ögreniyorum. Efendimden Allah razı olsun. Allah inanan ve dua eden kullarının yanındadır, Kardeslerım her fırsat buldugunuzda dua edın Allah rızası ıcın ahıretınız ıcın. Bu siteyı kuran ve emegı gecen tüm kardeslerımden Allah razı olsun Allaha emanet olsun…

inanın buna çoook ihtiyacımız var yani böyle güzel dualara ALLAH razı olsun bunları yapanlardan.

gercekten cook güzel olmus … bu güzel DUALARI YAZANA ALLAH razi olsun … bunu yazan bence yazmaya devam etsin gercekten cok emek wermis cook beyendim… yorum yazan kardeslerimde cook beyenmis … ALLAH hepinizin kalbine göre versin …güzell ALLAHIM MÜSLÜMANLARIMIZI kötülükten hastaliktan kazadan beladan korusun AMIN…

amin inşAllah Allah razı olsun …

Mende Çox sevdim bu gözel ve Eşi bulunmyan duaları paylasdiğınız uçun size sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm ,…Allah razı Olsun ..

yanlış ve doğrularımızı gözümüzü kapattığımız anda görebiliriz.isterseniz deneyin ve karar verin.içimizde bizden başka çok güzel birşey var onu çok sevin.

AAAMINN

Allah razı olsun… Çok güzel dualar…

size çok teşekküür ederim allah size cennetinden resullaha en yakın yeri versin allah sizden razi olsun

ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN PAYLAŞDIGINIZ İÇİN ALLAH BÜTÜN DUALARINIZI KABUL ETSİN YARADANIMIZ HEPİMİZİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN ARKADAŞLAR BENİ SEVDİĞİMDEN AYIRDILAR EVLENECEKDİK BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ ALLAH RIZASI İÇİN BİZİM İÇİNDE DUA EDİN HAYIRLISI İLE BARIŞIR EVLENİR HAYIRLI BİR YUVAMIZ OLUR İNŞ HİÇ BİLEMEYİZ YARADAN KİMİN DUASINI KABUL EDECEGİNİ BİZEDE DUA EDİN ALLAH RIZASI İÇİN ALLAH RAZI OLSUN GÖNLÜNÜZDEKİ DUALARINIZ ALLAH KATINDA KABUL OLUR İNŞ ALLAHA EMANET OLUN …

Allah razi olsun cok tsk ediyorum
Allah butun hastalara acil sifalar versin…

allah sizlerden razı olsun ve mutlu eylesin

ALLAH RAZİ OLSUN GUZEL PAYLAŞİ,MİNİZ İCİN

ALLAH RAZİ OLSUN GUZEL PAYLAŞİM İÇİN

ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN YÜREĞİNİZE SAĞLIK ALLAH UZUN ÖMÜRLER VERSİN BU DUALARI BİZLE BULUŞTURANLARI ALLAH BAŞIMIZNDAN EKSİK ETMESİN

“Allah’ım hatâlarımı kar ve dolu suyu ile yıka. Beyaz bir elbiseyi temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan temizle. Benimle hatalarımın arasını, maşrıkla mağribin arasını uzak kıldığın gibi uzak kıl.”

ALLAH BU SİTEYİ YAPANLARDAN RAZI OLSUN …
ALLAHA İNANAN KİMSELERİ GÖRMEK NE GÜZEL
DUA EDALİM HEP BİRLİKTE HERKEZE………..

gerçekten çok güzel dualar bunlar.insan nasıl dua edeceğini bilemiyor bazen çok içten samimi allah razı olsun sizden gerçekten bu duaları okumaya çok ihtiyacım vardı. bu duaların yüzü suyu hürmetine bu siteyı ziyaret edenherkesın ve bu siteyi hazırlayamların duası kabul ve makbul olur inşallah.birbirime dua edelim.duamız en büyük silamız

Allah razı olsun hazırlayandan ve de bu duaları yapanlardan.

dua eden olurmu acaba bana?

dua ya ihtiyacım var dua edin bana

yazandan allah razı olsun

allah bu siteyi kuranlardan razı olsun

emeği geçen herkesten Rabbim razi olsun… dua ve slm ile…

Allah razi olsun sizden… Bu guzel dualari ve sozleri bizlerle paylastiginiz icin cok sagol…

bu siteyi açandan ve busitede bu tür lişnkler ekleyenlerden alah razı olsun inanın gözlerim yaşardı.herkes brbirine dua etsin banada dua edin hepinizden cümle ümmeti muhammetten allah razı olsun

s.a arkadaslar. allah sizden razı olsun. rabbim sizleri efendimiz ( s.a.v) komsu eylesin inş. dualarınızda benide unutmayın. sıkıntılarım var. eşimden ötürü ve maddi sıkıntılar.. duaya ihtiyacımvar ..bana da dua edin inş su hayır muhabrek gunde tüm islam alemının duaları kabul cumaları mubarek olsun inş… s.a

COK GÜZEL DUALAR.. GÜZEL ALLAHIM MÜSLÜMAN OLARAK CANIMIZI ALIR INSALLAH.. ALLAH HERKEZDEN RAZI OLSUN..

BEN RABBİMİ ÇOK SEVİYORUM BUNU TÜM KALBİMLE SÖYLÜYORUM AMA BEN BUĞÜN ÇOK MUTSUZUM

YERİ GÖGÜ YARATAN RABBİM AMİN DİENLERİ GÖRDÜM AMİNLERE NE KADAR CANDAN GÖNÜLDEN MUTLULUKTAN KATILANLARI GÖRDÜM SANA EDİLEN DUANIN KARŞILIĞINI BEKLEYEN BİR ÇOK İNSAN I GÖRDÜM RABBİM ONLARIN DUALARINI SEN KABUL EDENSİN BİLİYORUM ONUN İÇİN DUALARININ KABULLERİNİ GÖRÜNCEYE KADAR KARDEŞLERİMİZE SABIR İKRAM ET SABRINDAN RAHMET SABRINDAN İKRAM ET SABRIHDAN İHSAN ET ALLAHIM ÜMMETİ MUHAMMETTEN RABBİM RAZI OLSUN…SELAM VE DUA İLE…

AMİN.. RABBİM KABUL ETSİN ÇOK GÜZEL BİR DUAYDI..

hepinizden allah razı olsun allah hiç bir müslüman kardeşimi duasız bırakmasın bizleri iman edenlerden kılsın insallah ve lütfen benim içinde dua edin ….

harkese selam aleyküm ben kuranı yeni ögrenmeye basladım böyle güsel sitelere de bakarak faydalanıyorum içimde inanılmaz bi sekılde kuran okuma hevesi var çok güzel bisey dinlerken gözlerim doluyo bogazım dügümlenıyo aglamak istıyorum çok güzel bı duygu kuran okumak bu sıte ye yorum yapan herkesın allah yar ve yardımcısı olsn rabbim hepimizin günahlarını bagıslasn ve tövbe edebılme fırsatı versn herkese hepiniz allaha emanet olun …!

allahımm herkesi peygamber efendimizin ahlakı ıle ahlaklandırsın

mrb arkadaşlar…
bence duaların hepside birbirinden güzeller..!

emegınıze saglık allah( cc )razı olsun

gecenin bu saatinde gerçekten iyi oldu. hani derler ya:”kul sıkışmayınca hızır yetişmezmiş” diye aynen öyle oldu.insan dua edince ferahlıyor gerçekten.benimde duaya çok ihtiyacım var. sizler gibi art niyetsiz kalpleri sevgi dolu insanların duaları mutlaka kabul olur.bende en kısa zamanda feraha erişirim tüm sıkıntıda olanlarla birlikte inşallah.

bu siteye girip bu güzel duayı okuman bile ne kadar iyi oldu bişey yapmana gerek yok okudunya bu duayı ALLAH HEPİMİZDEN RAZI OLSUN

s.a. bugün kandil gecesi lütfen benim için de dua edin olur mu? ankara ilahiyatı kazanmak istiyorum benim için çok zor biliyorum ama Allah her zorluğu ve engeli kaldıracak güce sahip bir ol demesiyle herşey oluverir her dua kabul olur en makbul dua ise müminin başka bir mümin kardeşine ettiği duadır… hayırlı kandiller

Cok guzel bir derleme olmus! Allah razi olsun..
Berat kandili icin okudum Allahim insallah en kisa zamanda icimdeki derdi alir beni mutlulukla bulusturursun!

Dualar çok güzel allah razı olsun. Dün babanneme okudum gece yatarken. Bugünde kendi dedi o dualardan oku diye. Hep beraber amin dedik. Ben öyle çok uzun dualar edemiyorum. Rabbim kabul etmeyeceği duaları ilham etmez mi ondan mi. Onca günahın içindeyken bu dualar merhem oluyor. Dua ile…

böyle düşünme bence en ufak ve içten bir dua etsen bile yeter ALLAH onu ya kabul eder yada daha kötüsünden seni korur dua etmeye devam kardeşim 🙂

böyle güzel duaları burada yayınladığın için çok tşk edrm sen bize yardımcı oldun ama bizimde bi yardımımız olsaydı keşke

ALLAH’ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun en güzel dualar ardından saklı aminlerimize nail olmak dileğiyle ALLAH’a emanet olun

tum islam aliminin ramazani mubarek olsun erol bulmus

ALLAH hepimizin yar ve yardımcısı olsun …..

çook güzel ALLAH daha çook güzel duaları yazmanızı nasip etsin !!!! Herkeze Hayırlı RAMAZANLAR dilerim …

Allah razı olsun..Bu güzel duaları ekleyen kardeslermz için.Allah bütün hastalara şifalar versn…

çok güzel bir sayfa,emekleriniz için çok teşekkürler.şifa bulmak umuduyla.s.a.

çok güzel dualar içim ferahladı sagolun

Allah razı olsun….

ALLAH IM DUALARIMIZI KABUL,GÜNAHLARIMIZI AFFEYLE.AMİİİİİİİİİİN….CUMANIZ MÜBAREK OLSUN…

Allah razi olsun bu guzel dualari bize iletenlerden her okudugumda soyluyorum baska guzel dualarda bekliyoruz.allaha emenet olun

çok güzel bir site vesilenizle dua etmiş oldum Allah razı olsun bu siteyi hazırlayan ve duaları paylaşan herkesten
emeğinize sağlık 🙂

Selamün aleyküm ben bu siteye ilk defa girdim çok begendim allah herkesten razı olsun ben ıslamiyete yeni yeni giriyorum bir arayış içindeyim çok güzel dualar var çok begendim allah razı olsun saliha hanım

Selamün Aleyküm kardeşlerim. Dualar için, bu siteyi kurduğunuz için Rabbim razı olsun sizlerden. Kalplerimizdeki iman hiç eksilmesin artsın inşallah. Olmayanlara nasip etsin Rabbim. Bol bol dua edelim kardeşler , af dileyelim. Hepimizin buna gerçekten ihiyacı var. Allaha emanet olun..

bu dualar çok güzel çok işime yaradı 😀

bence mmmmmmmmmmmmmmuhteşem

selamün aleyküm din kardeşlerimm ne kadar da güzel bir dua yapmış peygamber efendimiz(sallallahu aleyhu vessellem) inşalllah ALLAH da hepimizin bütün din kardeşlerimizin duasını kabul eder .bizi doğru yola ihsan eder

birisinin arkasından o kişi bilmeden dua edersek meleklerde bize sanada sanada derlermişş yani arkadaşlar duamız en büyük silahımız ve bir karşılık beklemeden bir din kardeşimize dua edersek meleklerde bize dua eder

dünyadaki en cimri insan selam vermeyen insandır HEPİNİZE SELAM OLSUNNN

😀 HERKESE BENDEN SLMLAR!!!

gerçekten çok reşekkür ederim ALLAH hepinizden razı olsun

allah razı olsun herkesten ve ”RABBİM BİZDEN BU DÜNYADA N RAZI OLMADIĞIN MÜDDETÇE BİZLERİ YANINA ALMA ”

allah herkesi sevdiğine nasip eylesin!!! allah öksüzleri dulları yoksullara yardım etsin!!!allahım yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımıda güzelleştir!!!

çok güzel dualar gerçekten ALLAH tüm dualarımızı kabul etsin inşallah ALLAH bizi hiç bir zaman şeytana uydurmasın insi ve cinsi şeytanın şerrinden kousun ve sevdiği kullarıyla beraber etsin

Allah razı olsun kardeş dualarmız bütün ehl-i iman,ehl-i islam için,Allah bütün müslümanların yar ve yardımcısı olsun..

Allah razi olsun,dualariniz cook Güzel..kayip ANNE’M var,onun icin’de ALLAH rizasi icin DUA edebilirmisiniz??…slm..

böyle güzel dualardan bizimde faydalanmamızı sağladığınız için allah razı ollsun sizden 🙂

tüm islam alemine selamun aleyküm

Allah razı olsun. Dualarda buluşmak üzere …

S.A. Allah sizlerden ebediyyen razı olsun.Dünya ve Ahirette herdaim sevsin.Böyle hayırlı bir iş için Rabbim size bire milyon versin. Rabbim dünyalar kadar kıymetli bu hizmetinizi dergah-ı Uluhiyetinde kabul buyursun.AMİN.—S.A.

Allah razı olsun bu güzel paylaşımınızdan.
Allah hepimizi kötülüklerden , kazalardan , belalardan uzak tutsun.

lütfen bana dua edermisiniz,buaralar o kadar çok ihtiyacım var ki..

çok güzeldi çok beğendim ödevlerim yardımcı oldu

çok güzel teşekkür ederim

Allah herkeze akıl, göz,burun,dudak kısacası herşey vermiş.Biz ise bunaları olur olmaz şeylerle çirkinleştiriyoruz.bunları okuyanlar belki ibret alır.

dular çok güzelmiş bu duaları okyanlara ümid ederimki alah kabul etsin sitedeki görevli kişilere selam olsun ve şükranlarımı buyururum

Allah razi olsun çok sükür Rabbime böyle güzel dualari bize nasip etti … Allah herkesin duasini sevabini kabul etsin gunahlarini affetsin insallah

Sevgilerimle

Allah razı olsun…Şu Mübarek Cuma gününde duanızı okudum inşallah Allah (c.c)’ım kabul eder…Sizin dualarınızda kabul olması dileği ile hayırlı Cumalar………

cok guzel dualar rabbim okuyan ve hazirlayanlardan razi olsun inş….

la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin mu min kardeslerim insallah bu guzel dualarin hepimize faydasi olur rabbim kabul buyurur butun kalbimle bu dualara amin diyorum rabbimin bizleri itikat uzere yasatmasi ve oyle canimizi almasini niyaz ediyorum

Amin çok güzel dua allah cc duası kabul olan dostlarının yüzü hürmetine kabul eyler amin.

Allah(c.c) razı olsun kardeşim. Selam ve dua ile…

Çok güzel dualar paylaşmışsınız . Allah Razı olsun . Dualarımız inşallh kabul olur . Allah’a emanet olun …

ALLAH razı olsun çok güzel dular hepsini okuyamadım ama

allah razi olsun kardesim

ALLAH RAZI OLSUN EMEĞİ GEÇENLERDEN- 4 AY ÖNCE 20 YAŞINDA VEFAT EDEN KIZIM DUHAN İÇİN DUA EDİN ALLAH HEPİMİZİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN İNŞALLAH

yüreğinize sağlık çok güzel olmuş Allah’ım hepimizin yar ve yardımcısı olsun..

ya çok güzel dualar ben daha 14 yasındayım pazartesi günü bi yarışmaya giricez sınıf ile ya bu duayı okuyan herkes duanın sonunda benim içinde dua etsın ben hepınız ıcın dua ettım ya nolur benım ıcın dua edın kazanamassak çok üzülürüm kendimi asla affetmem anne 20 yasındakı kıznın ruhuna dua okudum basın saolsun sende benım ıcın dua edersen çok sevınırım lutfen tum kalbınızle benım ıcın 1 kerecıkde olsa dua edersenız cok sevınırım lutfenn

yüreğine sağlık allah razı olsun mekanın cennet komşun s.a.v muhammet efendimiz olsun

banada dua edin bende dgs ye gircem bu sene çalşyorum emeğnin karşılığını vereceğine inanıyorum RABBMİN ALLAH HERKESİN YARDIMCISI OLSUN

çok güzel dualar allah okuyanların dualarını kabul etsin

Arkadaşlar lütfen benim için de dua edin kendimi çok yalnız hissediyorum ruhumu Yüce Yaradana döndüm fakat çok mutsuzum 😦

positif dusun, dua eksik etme, umut kaybetme

Dualarınız için Rabbim Hz. Allah sizlerden razı olsun büyük bir zulümle karşı karşıyayım sizden vee yorum yapan kardeşlerimden Allah rızası için dua istiyorum

bu dua beni çok etkiliyor herkesten allah razı olsun ben enellikle radyo 15 dinliyorum bu duaları sizede tavsiye edrim

“Allahım, bana günahları, beni hayatta baki kıldığın müddetçe ebediyen terkettirerek merhamet eyle. Bana faydası olmayan şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı. Seni benden râzı kılacak şeylere hüsn-i nâzar etmemi bana nasib et.

allahın rahmeti ve bereketi bütün mümünlerin üzerinde olsun allah kimseyi darda bırakmasın ve bıkmıyorda .

Alla (cc) hepinizden razı olsun dualar çok güzel…

gercekten caresizim ve sizin paylasınlarınız la care arıyorum dualarınıza ortak oldum ALLAHIMbenim dualarımı da kabul eder bana herseyin hayırlısını verir:( AMİN)

iyi dua ya ihtiyacim var
Allah razi olsun
bana okunan dua aynisini allah on da eylesin

Allah razı olsun,

eyvAllah

Öncelikle bu güzel dualarla bizleri ferahlattığınız için teşekkürler başımda çok büyük bir derdim var eski nişanlım peşimi bırakmıyor sürekli tehdit ediyor yakaladığı yerdede tartaklayıp hakaret ediyor dualara sığınıyorum lütfen sizde bana bir dua edin tez zamanda kurtulmam için bu adamdan.Allah razı olsun

vallağa çok iyi işe yarası bunlar yarın0.5 alcam götürmesssem bunu yazan saolsun

Allah razı olsun…Çok güzel dualar…

herkesin miraç kandilini en ıcten dıleklerım le kutluyor hayırlara vesıle olmasını dılıyorum başta sıteyı kuran ve kurmakta emeği gecen herkesten allahrazı olsun dıyorum cunkı kendımden ornek vereyım bı gun olsun kımse ıcın böyle makbule geçecek amalim olmadı kutluyorum ne guzel faydalı olmak ıcın rıza kazanma adına yapılacak seylerın haddi hududu yokmus düşünürken simdi anladım taktığın takıyı bile allahım severmı acep dıye takacaksın nasıp olursa ınsallah bundan sonra böle yasakmak istıyorum bırı dua edın bana demıs bende duanıza talibim bana da dua edın de bende sızlerın dua ve vesilesı ıle basta ınsan sonra yarasan bı musluman ardından da allaha ıyı bı kul olabıleyım gunahla dolu 28 senenın affedılış seklı nasıl olur bılmıyorum ama inşallah hayırlı olur

çok çok güzel dualarmış allahım yazanlardanda okuyanlardanda razı olsun yüceler yücesi allah herkesin günahlarını bağışlasın aminn..

gercekten de cok guzel allah bin kere razi olsun ve 226 kisidende dua aldiniz insallah dualarimiz kabul olur AMIN

allah razı olsun teşekür ediyorum…

allah razı olun çok güzel dualar feyz aldım sagolun

selam ve dua ile rabbim gönlünüze göre her şeyin en hayırlısını versin zaman öyle bi zamankii dini yaşamak için çabalıyoruz ülkemizde karanlık güçler öylebir çalışıyorki artık dini yönetimler bile bu küfarların eline geçmiş din kardeşleriimize türlü türlü zulüm işkence ve daha bir sürü pisilikler yapılıyor..günümüz müsülümanları sesini çıkaramıyor bile oysa cihad ayetlerii apaçık ortada daha ne diye ne zamana kadar bekliyeceğiz maddi manevi yardımlarınızı eksik etmeyiniz… bizler içinde dua edin kıyama kalkmaya hazılanıyoruz…küfarlara karşı koymak için her zaman hazırız…bu bedenim hak yoluna feda olsun dinimiz uğruna paramparça olsun…esselamüaleyküm-verahmatullahi-veberakatuhu…

S.A. Biçok insanın yapamadığı ve yapamayacağı kadar büyük hatalar yaptım bu yüzden sevdiğimden bile ayrıldım bilmiyorum affedilebilir miyiz ama Allah sevdiğime de bana da hidayet et bize dua edin inşALLAH

çok güzel bir dua allah hepinizden razı olur inş. bu duanın tümü hepimiz için hayırlı olur amin

allah razi olsun senden

allah dualarimizi kabul etsin … amin!!!!

Allah hepinizden razı olsun .. Allah sizlere Hz.Muhammed (s.a.v) ile cennette cennet meyvesi yemeyi nasip eylesin …

maşallah azınıza salık çok güzel olmuş allah utundırmasınbu gecenin hürmetine ellerini açmış dua eden bütün mümin kardeşlerimizin duasını kabul ve makbul eylesin(amin)

allah razı olsun

Esselamunaleykum ve rahmetullahu ve berakatuhu ebeden daima Amiiiiiin!.degerli ve muhterem hocam sizleri tebrik eder Allahu tealadan suzleri ve tum mu’minleri Cennetine layik kilsin.siz muhterem ve aziz dostlar sayesinde Allaha niyazi daha mahiyetli ve hos niyaz ve temennilerlen diliyoruz.Ya Rabb senin yolunda hizmet edenler zumresine katanlardan et diyorum.Hakkini helal et ve hosca kaliniz.Allah yar ve yardimciniz olsun.Amiiiin!…

güzel bir siteymiş tebriker

allah razı olsun kardesım cok dusuncelı ve guzel bı sıte kurmussun..

ALLAH senden razı olsun hocam.dualarını okurken kalbimin hafiflediğini hissettim..

selamun aleyküm Allah razı olsun emeği geçen herkesten müminin silahı duadır buyurmuş efendimiz Rabbim bizleri onu anmaktan ve dua etmekten ayırmasın dostlarr dua ile…

allah herkesin dualarını kabul etsin sağolun…

ALLAH razı olsun zamanını ayrıp bu duaları yazdığın için teşekkürler.

bu site için teşekkürler . dualar için yorum yapamam . çünkü hepsi çok güzel.

Allah razı olsun.çok güzel paylaşımlar.

ALLAH HER MÜSLÜMANIN DUASINI KABUL EYLESİN… HER MÜSLÜMAN KARDEŞİME DE O MÜBAREK KUTSAL TOPRAKLARA GİTMEYİ NASİP EYLESİN.. NE OLUR KARDEŞLERİM DUA EDİN BENDE GİDEYİM… O KADAR ÇOK İSTİYORUM Kİ ANLATAMAM… ALLAH BÜTÜN MÜSLÜMAN ALEMİNDEN RAZI OLSUN… İNŞALLAH…DUALARLA VE EN İÇTEN DİLEK VE ARZULARIMLA ESSELAMÜNALEYKÜM VE RAHMETULLAH…

alah razı olsun bee

dünyada en güzel şey kuran ı kerim bence

tamda aradığım buydu allah razı olsun dualarmızı kabul ibadetlerimizi makbul eylesin inş

allah bütün insanları affeder inşlah
dualarmızı kabul eylesin inş

Allah hepinizden razı olsun

Gerçekten çok güzel dualar ALLAH hepinizden razı olsun inşallah:)

Gerçekten çok güzel dualar ALLAH hepinizden razı olsun inşallah:)yüceler yücesi RABBIMIZIN katında çok sevilen kullardan olursunuz inşallah:)

inşalah alahım inşalah bize göster bu günleri yarapim

EMEGİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN YALNIZ GÜNDE 10 DEFA OKUYORUM HER DEFASINDA AGLIYORUM RABBİM HEPİMİZİN YARDIMCISI OLSUN HAYIRLI GÜNLER…….

Selam Aleykum arkadaslar .Siteyi hazirlayan arkadasin emegine saglik . Allah(cc) bütün inanan kardeslerime saglik ve huzur versin . Rabbim dualarimizi kabul eylesin ..

ALLAH RAZI OLSUN MINNET DUYDUM YAZAN KARDESIM BU YARARLI SITE VE DUALAR ICIN ALLAHIM SANA SAGLIK HUZUR VERSIN. YUREGINE SAGLIK. YUCE RABBIM UMMETI MUSLUMAN ALEMININ DUALARINI KABUL EDER INSALLAH ( AMIN)

Aminnnn insallah

Allah razı olsun . Allah ne sıkıntılarınız var ise gidersin inşallah . Çok güzel bir paylaşım olmuş:)

Duaları ve yorumlarınızı okudum arkadaşlar ve her satırda yüreğim sızladı. Sanırım benim de bu aralar çok samimi temiz dualara çok ihtiyacım olduğundan. Lütfen bir kez de olsa benim için dua edermisiniz?
Rabbim hepimizi affeder inş. Allah hepinizden razı olsun..

Allah hepinizden razi olsun

ALLAH C.C ‘nun da izniyle namaza başlamak istiyorum.Bugüne kadar yaptığım bütün hatalardan ve günahlardan bir tek alemlerin yaratıcısı sonsuz mağfiret sahibi yüce ALLAH’A sığınırım inşaallah bu gün benim için yeni bir başlangıç olur.Sizlerede çok teşekkür ediyorum..ALLAH razı olsun..

çok güzel dualar ve yorumlar yapılmış hepimizden Allah razı ve mennun olsun duada ki en önemli husus samimi ve içten yapıp secdeye kapanmaktır çünkü Cenab ı Allah la en yakın olduğumuz yer orasıdır selametle aciz bir kul Çakır

Allahin selami üzerinize olsun!!! Ellerinize saglik cok güzel duallar . Güzel duallarin devami gelir insallah elleriniz derr görmesin Allaha emanet olun

Rahmi YAZICI
ALLLAH HAKKIMIZDA HAYROLAN DULARINIZI DUALARIMIZI KABULETSİN….

Emeği geçen herkesten ALLAH razı olsun. Vakti olan din kardeşlerim benim içinde dua edinde borç altınta ezilmekten kurtulayım. Hepinizden ALLAH razı olsun .(kul metin)

hepsi çok güzel sizden Allah razı olsun

allah,hepinizden razi olsun.kiyamet gunu muhamed mustafaa. s.a.v bizlere sefatci olsun.cehenem azabiyla bizi cezalandirmasin.

Allah razi olsun sizde ve sitenizden

ellerinize saglık birsuru kısının bu duaları okumasına vesile oldunuz … Hayırlı gunler…

Allah razı olsun kardeşim yüreğine sağlık,ey müslüman kardeslerim benim içinde dua edermisiniz dualarınıza çok ihtiyacım var.Lütfen yalvarıyorum dualarınızı esirgemeyin,sevgili kardeslerim şimdiden Allah razı olsun hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım.

amin .çokkkkk güzel dualar gerçektende

Allah razı olsun<3 herkesin kalbinin imanla dolması dilegimle.

Allah herkesten razı olsun.. yüce Rabbim herkesin gönlüne göre versin.Bu dualar o kadar güzel ki insan okurken ağlıyor.Rabbim dualarımızı boş çevirmesin…

allah razı olsun ne güzel yazmışsınız

evet gerçektek öyle ne kadar hayıra girdiğinizin farkındasını

RABBİM HEPİNİZDEN ,ÜMMETİMUHAMMEDDEN RAZI OLSUN .

palşım için çok sağol ALLAH razı olsun hepinizden…amin

Selamun Aleyküm.Allah hepinizin dualarını kabul eylesin inşallah.Rabbim bizi de Cennet’ine koysun inşallah.Banada dua edin lütfen.

Allah sizden razı olsun bu mübarek kadir gecesinde hiç bi dua bilmiodum siteniz sayesinde ellerimi açıp Allah’a dua ettim

islamiyetin ve inancın yaygınlaşması adına atılan bütün adımların ayrı ayrı değeri var. allah biz bütün müslüman kardeşlerime yardımcı olsun vesile olma yolun uüraş veren kesten allah tekrar tekrar razı olsun amin

rabbim herkesin dualarını kabul ettsin

Allah sizden razi olsun rabbimize yapacagimiz butun dua ve istekleri en guzel sekilde yazmissiniz. Ben tlfnumda acip yolda iste rabbime en guzel sekilde dua etmeye calisiyom cenabi Allah herkese nasip eder bu dualari yapmak

allahım benim seyime hastalıma ve tüm insanlıga saglık ver ya rabbim bizleri günahlarımızdan baısla hastalıma sifa ver

rabbim tüm müslüman kardeşlerimin yar ve yardımcısı olsun işlerinde bereket ömürlerini allah yolunda gecirmeyi nasip etsin sizde bana dua edermisiniz kardeşlerim çünkü benim cok ihtiyacım var duaya herkes gibi

selamünaleyküm, güzel ve faydalı bir yazı olmuş. Tebrikler

eğerki ellerimizi açıp dua ediyorsak diğer dünyada da ellerimiz boş çevrilmesin inşallah amin

Merhaba, o kadar guzel dualarki okurken gercekten hissettim. Hersey icin tesekkurler, hakkinizda hayirlisi nasilsa oyle olur insallah. (Amin)

Çok teşekkür ederim duaları bizimle paylaştığınız için Allah razı olsun

bizleri böyle güzelliklerle le karşılaştırıp bilgi almamamızı sağlayan emeği geçen arkadaşlara tşkkür aderim.Allah a emanet olun

ALLAH razı olsun çok güzel dualar

Allah bütün gençlerimize doğru yolu nasip etsin .
Böyle güzel duaları öğrenmemize vesile olanlardan da Allah razı olsun

Çok güzel dualar var Allah yazandan ve okuyandan razı olsun !

hepinize hayırlı geceler allah hepinizin dua karınızı
kabul etsin çok guzel dualar

çok güzel allhım cehenem azabından kor yarabbii .! secdede başım ellerim sana

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: